Strona Główna Strona Główna
- Służba Przygotowawcza

Służba Przygotowawcza - to rodzaj czynnej służby wojskowej dla ochotników posiadających uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także innych osób niepodlegających obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego.

 

Powołanie do tej służby powstaje w drodze, dobrowolnego zgłoszenia się do jej pełnienia.

 

Do służby przygotowawczej może być powołana osoba:

 • niekarana za przestępstwo umyślne,

 • posiadająca obywatelstwo polskie,

 • odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, wiek co najmniej osiemnastu lat i wykształcenie:

1. co najmniej wyższe – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów;

2. co najmniej średnie – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów;

3. co najmniej gimnazjalne – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych.

Osoba ubiegająca się o powołanie do służby przygotowawczej składa wniosek do wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego, na którego ewidencji pozostaje osoba ubiegająca się o powołanie do służby przygotowawczej.

Do wniosku załącza się następujące dokumenty:

 • odpis świadectwa ukończenia gimnazjum, szkoły średniej lub dyplomu ukończenia studiów wyższych - w zależności od korpusu, na którego potrzeby będzie prowadzone kształcenie;

 • inne dokumenty mogące mieć wpływ na powołanie do służby przygotowawczej, w szczególności potwierdzające posiadane kwalifikacje, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu.
 • W przypadku osoby będącej studentem szkoły wyższej i ubiegającej się o powołanie do służby przygotowawczej pełnionej w kilku okresach do wniosku załącza się również zaświadczenie szkoły wyższej o pobieraniu nauki.

Postępowanie rekrutacyjne do służby przygotowawczej obejmuje:

 • analizę złożonych dokumentów i zaświadczenia szkoły wyższej oraz danych zawartych w ewidencji wojskowej;

 • rozmowę kwalifikacyjną.

Wojskowy Komendant Uzupełnień osoby ubiegające się o powołanie do służby przygotowawczej, nieposiadające orzeczonej zdolności do czynnej służby wojskowej kieruje do:

 • wojskowej komisji lekarskiej, w celu wydania orzeczenia o jej zdolności do pełnienia czynnej służby wojskowej, dla osób nieposiadających określnej przydatności do czynnej służby wojskowej;

 • w przypadku kandydatów do służby w Żandarmerii Wojskowej, w celu określenia zdolności do służby w Żandarmerii Wojskowej;

 • wojskowej pracowni psychologicznej, w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do odbycia czynnej służby wojskowej.

Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy, a na powołanie danej osoby do służby przygotowawczej mają wpływ:

 • wyniki nauczania oraz poziom kwalifikacji, wynikające z treści świadectw i innych dokumentów złożonych wraz z wnioskiem o powołanie do służby przygotowawczej;

 • wynik rozmowy kwalifikacyjnej;

 • potrzeby Sił Zbrojnych, w tym limit powołań do służby przygotowawczej i miejsc w szkole wojskowej lub charakter szkolenia;

 • motywacje do pełnienia służby przygotowawczej, oraz wykonywania obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.

Powołanie do służby przygotowawczej następuje w terminach:

 • na potrzeby kształcenia w korpusie oficerów - w miesiącach: styczeń lub kwiecień;

 • na potrzeby kształcenia w korpusie podoficerów - w miesiącach: luty lub lipiec;

 • na potrzeby kształcenia w korpusie szeregowych - w miesiącach: styczeń, maj i wrzesień;

 • na potrzeby pełnienia słuzby przygotowawczej - w kilku okresach: w lipcu.

Żołnierzy służby przygotowawczej kształcą na potrzeby korpusu:

 • oficerów – uczelnie wojskowe;

 • podoficerów – szkoły podoficerskie;

 • szeregowych – centra szkoleniowe.

Żołnierzy służby przygotowawczej kształconych na potrzeby korpusu szeregowych zawodowych w ramach tego kształcenia można również szkolić w jednostkach wojskowych.

Służba przygotowawcza kończy się egzaminem.

Z dniem rozpoczęcia pełnienia służby przygotowawczej żołnierze służby przygotowawczej otrzymują bez szczególnego nadania tytuł:

 • podchorążego - jeżeli kształcą się na oficera;

 • kadeta - jeżeli kształcą się na podoficera;

 • elewa - jeżeli kształcą się na szeregowego.

Żołnierzowi służby przygotowawczej kształconemu na potrzeby korpusu:

 • oficerów - przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości 60% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego;

 • podoficerów - przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości 40% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego;

 • szeregowych - przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości 30% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego.

Czas trwania służby przygotowawczej wynosi:

 • dla żołnierza kształcącego się na oficera – do sześciu miesięcy;

 • dla żołnierza kształcącego się na podoficera – do pięciu miesięcy;

 • dla żołnierza kształcącego się na szeregowego – do czterech miesięcy.

Służba przygotowawcza obejmuje następujące okresy:

 • okres kształcenia podstawowego;

 • okres kształcenia specjalistycznego w tym praktykę dowódczą w jednostkach wojskowych w przypadku żołnierza kształconego na potrzeby korpusu oficerów i podoficerów.

Służba przygotowawcza w przypadku studentów uczelni wyższych może być pełniona w kilku okresach, w czasie letnich przerw wakacyjnych - żołnierz pełniący służbę przygotowawczą po upływie trzech tygodni od rozpoczęcia kształcenia składa przysięgę wojskową.

Okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

Na zakończenie pełnienia służby przygotowawczej żołnierz składa przed komisją egzaminacyjną odpowiednio egzamin:

 • końcowy - kształcący się na szeregowego;

 • na podoficera - kształcący się na podoficera;

 • na oficera - kształcący się na oficera.

W czasie kształcenia specjalistycznego żołnierz może składać wniosek o zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.

SZKOLENIE W RAMACH SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ NA POTRZEBY KORPUSU SZEREGOWYCH.

I turnus od dnia 08.01.2014 r. do dnia 30.04.2014 r.

II turnus od dnia 06.05.2014 r. do dnia 29.08.2014 r.

III turnus od dnia 02.09.2014 r. do dnia 19.12.2014 r.

Żołnierz, który pełni służbę przygotowawczą w kilku okresach, kształci się na potrzeby korpusu podoficerów. 

 • pierwszy okres kształcenia trwa do trzech miesięcy;

 • drugi okres kształcenia trwa do dwóch miesięcy.

 

SZKOENIE W RAMACH SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ NA POTRZEBY KORPUSU PODOFICERÓW.

Szkolenie w ramach drugiego okresu I turnusu (szkolenie specjalistyczne) dla studentów uczelni wyższych w terminie:

 • Lipiec – sierpień 2014 r.

Szkolenie w ramach pierwszego okres II turnusu (szkolenie podstawowe) służby przygotowawczej pełnionej w kilku okresach dla studentów uczelni wyższych w terminie:

 • Lipiec – wrzesień 2014 r.

 

 

 

 Podstawa prawna:


 

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. z 2012r. poz 461)

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 02 marca 2010 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego dla żołnierzy pełniących służbę przygotowawczą (Dz.U. z 2010 r., nr 41, poz. 241)


Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby przygotowawczej (DZ. U. z 2012r poz. 6)

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie służby przygotowawczej (Dz. U. z 2013r poz. 812)

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie służby przygotowawczej (Dz. U. z 2013 r poz.1026)

Pliki do pobrania:


- REGULAMIN KSZTAŁCENIA ŻOŁNIERZY SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ pobierz

- WZÓR WNIOSKU O POWOŁANIE DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ pobierz